Skip links

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem Incitu ApS, CVR.nr. 30610075 og Kunden, uanset hvor Kunden er hjemmehørende, og når Kunden er erhvervsdrivende. Samtlige leverancer fra Inciitu, hvad enten disse vedrører varekøb, levering af serviceydelser, herunder rådgivning, samt udvikling af og/eller køb af licens til software er at anse som handelskøb. For visse kontrakttyper, eksempelvis licens til standardsoftware, kan gælde supplerende betingelser. Disse betingelser skal have forrang i tilfælde af afvigelse fra Incitus salgs- og leveringsbetingelser. Ved uoverensstemmelse mellem Incitus salgs- og leveringsbetingelser og Kundens almindelige betingelser er Incitus salgs- og leveringsbetingelser gældende, medmindre andet er aftalt.

1. AFTALEGRUNDLAG

1.1 En afgiven ordre er først bindende for Incitu, når Kunden har modtaget skriftlig ordrebekræftelse / faktura eller ved levering. En ordre optages til den på tidspunktet for Incitus ordrebekræftelse / faktura gældende pris. Afviger ordrebekræftelsen / fakturaen fra Kundens ordre, skal Kunden inden 8 dage meddele Incitu derom. I modsat fald gælder ordrebekræftelsen / fakturaen.

1.2 Tilbud afgivet af Incitu er kun bindende for Incitu, når overensstemmende accept er modtaget hos Incitu inden 8 dage efter tilbuddets afgivelse til Kunden.

1.3 Et tilbud eller en ordrebekræftelse vedrørende varer, som ikke findes på Incitus eget lager, er afgivet med forbehold for muligheden for fremskaffelse af pågældende varer. Kan varerne ikke fremskaffes, uanset årsagen hertil, kan Incitu tilbagekalde det afgivne tilbud og/eller annullere den afgivne ordrebekræftelse uden, at dette berettiger Kunden til at rejse krav mod Incitu af nogen art. Tilbud afgives altid med forbehold for mellemsalg, hvorved Incitu – indtil Kundens accept er kommet frem til Incitu – kan indgå aftale med tredjemand vedrørende det tilbudte med den virkning, at tilbuddet overfor Kunden bortfalder.

2. PRISER

2.1 Alle priser er inkl. emballage og told for Danmark, men ekskl. omkostninger til fragt, transaktionsgebyr i forbindelse med kreditkortbetaling, moms og eventuelle andre offentlige afgifter. Fragtomkostninger afhænger af ydelsen, ordreomfang og leveringssted. Transaktionsgebyr afhænger af ordreomfang og korttype. For leverancer på palle opkræves et særskilt miljøhåndteringsgebyr. Incitu benytter gængse betalingskort og -midler.

2.1.1

2.2 For serviceydelser, herunder rådgivning etc. fra Incitu til Kunden, beregnes de hos Incitu til enhver tid gældende timesatser, der findes på Incitus hjemmeside. Transportomkostninger og øvrige udlæg beregnes særskilt. For serviceydelser, herunder rådgivning, der afregnes efter medgået tid, vil Incitu altid være berettiget til at afregne 30 minutter, også selvom den ved opgavens udførelse anvendte tid har været mindre.

2.3 Ønsker Kunden papirfaktura, opkræves et faktureringsgebyr på kr. 50,00 ekskl. moms pr. faktura.

2.4 Incitu er berettiget til indtil og med leveringsdagen at ændre priserne i overensstemmelse med ændringer i valutakurser, indkøbspriser, told, fragt og forsikringssatser eller andre forhold, som ligger udenfor Incitus kontrol. Forøges Incitus omkostninger som følge af Kundens forhold, kan Incitu kræve godtgørelse og/eller erstatning herfor.

2.5 Incitu tager forbehold for udsolgte varer og prisfejl.

3. BETALING

3.1 Betalingsfristen (forfaldsdato) er 8 dage fra fakturadatoen. Fakturering sker ved levering / udførelsen af serviceydelsen, medmindre andet er aftalt. Godkendes Kundens betalingsmiddel ikke, vil købet ikke blive gennemført, og ordren anses ikke for accepteret af Incitu.

3.2 Betaler Kunden ikke rettidigt, tilskrives renter fra forfaldsdato med 1,8 % pr. påbegyndt måned. Incitu er i øvrigt berettiget til at kræve et fast kompensationsbeløb for forsinket betaling, kr. 310,00, samt øvrige inddrivelsesomkostninger.

3.3 Betaler Kunden ikke rettidigt, og/eller modtager Incitu ikke tilfredsstillende kreditoplysninger om Kunden, er Incitu berettiget til at standse leveringer / udførelsen, indtil der sker forudbetaling eller sikkerhedsstillelse. Sker forudbetalingen eller sikkerhedsstillelse ikke inden en af Incitu fastsat frist, er Incitu berettiget til at hæve købet / aftalen.

3.4 Kundens pligt til rettidig betaling består uanset en eventuel afgivet reklamation. Kunden er ikke berettiget til at modregne. Har Kunden med Incitu indgået en aftale om betaling i rater, og er Kunden helt eller delvist i mora med en rate, forfalder den fulde restgæld straks til indfrielse.

3.5 I tilfælde af, at Incitu vælger at ophæve aftalen som følge af Kundens misligholdelse, vil Incitu altid være berettiget til at kræve betaling af et beløb svarende til 30 % af det aftalte vederlag for den ydelse, der ophæves, medmindre større skade og/eller tab er lidt, i hvilket tilfælde Incitu i så fald kan kræve dette tab/skade erstattet.

4. EJENDOMSFORBEHOLD

4.1. Incitu forbeholder sig ejendomsretten til det leverede, indtil fuld betaling er præsteret.

4.2. Ved tilbagetagelse skal Kunden erstatte ethvert tab og samtlige omkostninger, som Incitu måtte blive påført.

5. LEVERING

5.1 Levering sker Ex Works.

5.2 Varen sendes fra Incitus lager eller Incitus underleverandørs lager til den af Kunden oplyste leveringsadresse.

5.3 Medmindre andet skriftligt aftales, fastsættes leveringstiden af Incitu efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse / aftalens indgåelse. Levering foretages under behørig hensyntagen til leveringstider hos Incitus underleverandører. Incitu er berettiget til at foretage successiv levering og fakturering. En aftalt leveringstid anses for overholdt, når Incitu forinden udløbet har afsendt leverancen, eller denne står til rådighed for Kunden. Har Kunden fremsat ønske om ændringer eller supplement til leverancen, forlænges leveringstiden med det tidsrum, som ændringen eller supplementet betinger.

5.4 Leverer Incitu ikke rettidigt, jf. pkt. 5.3, foreligger forsinkelse. Ønsker Kunden at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, skal Kunden meddele Incitu en ny, rimelig frist for levering, som skal være på minimum 7 dage. Er levering ikke sket inden udløbet af den rimelige frist, er Kunden berettiget til
at ophæve købet. Er en sådan rimelig frist ikke meddelt Incitu inden 2 dage efter forsinkelsens indtræden, taber Kunden sin ret til at ophæve, og Incitu skal levere snarest muligt.

5.5 Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at Incitu er i en situation, som angivet i pkt. 7.4, udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder. Denne bestemmelse finder anvendelse uanset om årsagen til forsinkelse indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

5.6 Hvad der gælder ovenfor for Incitus forsinkelse med levering af varer skal gælde tilsvarende for Incitus forsinkelse med udførelsen af tjenesteydelser, herunder rådgivning, og/eller levering af software.

6. MANGLER OG REKLAMATION

6.1 Kunden er forpligtet til at undersøge det leverede ved modtagelsen. Såfremt Kunden konstaterer eller burde have konstateret, at det leverede lider af mangler, skal Kunden straks gøre manglen gældende. Ved ikke synlige mangler opstået under transport skal Kundens gøre manglen gældende inden 5 dage fra modtagelsen. Reklamation skal ske skriftligt. Reklamerer Kunden ikke rettidigt, bortfalder Kundens ret til at gøre manglen gældende. Fristen gælder ligeledes ved reklamationer over serviceydelser m.v.

6.2 En mangel anses ikke at foreligge, såfremt Kunden har anvendt det leverede forkert, herunder tilsidesat retningslinjer fra Incitu eller Incitus underleverandører, eller såfremt Kunden eller tredjemand uden Incitus samtykke har udført ændringer eller fået foretaget indgreb i det leverede.

6.3 Ved begrundet og rettidig reklamation er Incitu efter eget valg berettiget til at foretage omlevering eller afhjælpning inden for rimelig tid. Foretager Incitu rettidig omlevering eller afhjælpning, er Kunden uberettiget til at hæve aftalen og/eller kræve erstatning som følge af manglen. Incitu er berettiget til at foretage en eller flere afhjælpninger/ omleveringer.

6.4 Konstaterer Incitu, at en vare, der reklameres over, er mangelfri, er Incitu berettiget til at fakturere omkostninger afholdt af Incitu i den forbindelse. Sker omlevering eller afhjælpning ikke rettidigt, kan Kunden alene hæve aftalen eller kræve forholdsmæssigt afslag.

6.5 Kunden kan alene hæve aftalen for den del af den samlede leverance, der er forsinket, herunder ved force majeure, eller lider af mangler.

6.6 Solgte produkter tages kun retur efter forudgående skriftlig returaftale med Incitus salgsafdeling. Af returaftalen skal fremgå, hvilke produkter der kan returneres, deres beskaffenhed, samt til hvilken pris produkterne krediteres. Kunden forpligter sig til at vedlægge en kopi af returaftalen i hvert kolli, der returneres. Incitu forbeholder sig ret til at tilbagesende produkter, hvor der ikke er vedlagt returaftale. Al returnering sker for Kundens regning og risiko.

7. ERSTATNING

7.1 Incitu er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, goodwill, manglende eller ikke opnåede økonomiske fordele og målsætninger, produktionstab, tab af data, tab som følge af at Incitus leverancer ikke kan benyttes som forudsat, eller tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes. Incitus erstatningsansvar er begrænset til forhold, der udgør fortsæt eller grov uagtsomhed.

7.2 Incitus ansvar for ethvert tab eller skade er beløbsmæssigt begrænset til 25 % af det beløb, Kunden har erlagt for produktet eller ydelsen, hvorpå kravet baseres, og kan maksimalt udgøre kr.250.000,00.

7.3 Incitu er ikke ansvarlig for tingskade, herunder skade på bygninger, opstået som følge af defekt ved det solgte produkt. Incitu er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af Kunden, og hvori Incitus produkter indgår eller for produkter, hvori sådanne af Kunden produkter indgår. Incitu fraskriver sig således i videst muligt omfang og i overensstemmelse med præceptiv dansk ret, produktansvar og ansvar mellemhandler. I den udstrækning Incitu måtte blive pålagt et produktansvar over for tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde Incitu skadesløs i samme omfang, som Incitus ansvar er begrænset.

7.4 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Incitu, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Enhver omstændighed, som parterne ikke er herrer over, herunder men ikke begrænset til, arbejdskonflikt, krig, brand, mobilisering, uforudsete militærindkaldelser, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft, terrorhandlinger, naturkatastrofer, vejrlig, epidemier og pandemier samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

8. OPLYSNINGSPLIGT

8.1 Oplysninger fra Incitu eller en af Incitus forretningsforbindelser vedrørende produkters anvendelighed, vægt, dimensioner, kapacitet og tekniske data i kataloger, brochurer, prospekter, annoncer og lignende, er alene at betragte som omtrentlige og kan ikke anses som tilsikrede, og Incitu er ikke ansvarlig for, at det leverede opfylder Kundens behov eller anvendelsesformål, medmindre Kunden har krævet dette, og dette er accepteret af Incitu. Incitu tager forbehold for konstruktions- og/eller designændringer før leveringstidens indtræden og under forløbet af flere leveringer.

8.2 Kræver produkter en særlig beskrivelse med henblik på installation, tilslutning, drift og/eller vedligeholdelse, vil Incitu forsyne Kunden med sådanne beskrivelser senest på leveringstidspunktet. Incitu kan foreskrive, at en sådan beskrivelse behandles fortroligt. Incitu er ikke forpligtet til at udlevere kildekoder.

8.3 Incitu kan tilbyde Kunden at installere det leverede i overensstemmelse med producentens retningslinjer. For sådan installation beregnes de af Incitu til enhver tid gældende timesatser. Incitus installation udskyder ikke tidspunktet for risikoens overgang eller forfaldsdagen for betaling for de leverede produkter.

9. BRUGSRET, GARANTI OG OVERDRAGELSE TIL TREDJEMAND

9.1 Omfatter aftalen standardsoftware eller softwareudvikling foretaget af Incitu specifikt til Kunden, opnår Kunden en ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til den software, der er anført i aftalen samt i øvrigt på de vilkår der måtte være anført i licensaftalen for standardsoftware. Brugsretten er begrænset til det i aftalen angivne antal samtidige brugere, og såfremt dette ikke er angivet, gælder brugsretten kun for det udstyr, som softwaren ved leveringen er installeret på. Softwaren skal anvendes i overensstemmelse med instruktionerne i instruktionsbøger og lignende materiale. Kunden må ikke kopiere softwaren og/ eller dokumentationsmaterialet og må ikke foretage ændringer i softwaren uden forudgående samtykke fra Incitu. Foretager eller lader Kunden foretage ændringer i softwaren, bærer Kunden selv det fulde ansvar for ændringerne.

9.2 Det leverede er alene undergivet Incitus underleverandørers eller producenters garantier, garantiperioder og reklamationsfrister og vilkårene herfor. Incitu giver ingen selvstændige garantier eller rettigheder i øvrigt for det leverede.

9.3 Incitu forbeholder sig ret til at udskifte dele af en leverance med dele af samme kvalitet som de oprindeligt aftalte, såfremt Kunden skriftligt informeres om sådanne udskiftninger, når der er tale om leverancer, hvor det ikke i almindelighed er afgørende for Kunden, om produktet er fra den ene eller anden producent. Incitu er i øvrigt berettiget til at foretage mindre ændringer i leverancer, hvor det skønnes teknisk nødvendigt.

9.4 Incitu er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

10. TVISTER

10.1 Tvister i anledning af nærværende salgs- og leveringsbetingelser afgøres efter dansk ret, dog undtaget dansk rets lovvalgsregler samt den Internationale Købelov (CISG). Værneting for retssag anlagt af Kunden mod Incitu er Incitus hjemting. Værneting for retssag anlagt af Incitu mod Kunden er Incitus hjemting eller Kundens almindelige hjemting, efter Incitus valg.

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Incitu ApS | CVR-nr. 30 61 00 75 | Roskildevej 22, 2620 Albertslund | tlf. +45 71 996 993 | Version af april 2020.

Denne hjemmeside bruger cookies for at forbedre din oplevelse.

Hvad kan vi tilbyde din virksomhed?

Ring eller skriv til os og hør om alle dine muligheder og få et godt tilbud.